7 November 2019

Trento University

7 November 2019

Trento gym

7 November 2019

Fondo School

7 November 2019

Trento asylum

7 November 2019

School Verona

7 November 2019

School Rosà

7 November 2019

School Bolzano

6 November 2019

Asylum Fontanefredde

7 June 2019

Asylum Bolzano